Gülay Sezerer Kuru, Geologist, QP, CPG, EFG, UMREK-CP

Orta-Doğu Anadolu Bölgesinde Çarpışma Sonrası Alkalen Magmatizma Hasançelebi Magmatikleri 61st Geological Congress of Turkey

Hasançelebi demiroksit cevherleşmeleri, alterasyon desenleri, alterasyon ve cevherleşme arasındaki ilişkiler, cevherleşme tipi ve türleri açısından dünyadaki benzerleri gibi demiroksit-bakır-altın (DOBA) tipi bir cevherleşme olarak tanımlanmıştır (Kuşcu ve diğ., 2002; 2003). Bu tip cevherleşmelerde alterasyon ve cevherleşmeye neden olan akışkanların kaynağı her zaman tartışma konusudur. Hasançelebi bölgesindeki cevherleşme ve alterasyon, Geç Kampaniyen-Geç Maastrihtiyen yaşlı diyabaz, trakit ve siyenit bileşimli kayaçlar üzerinde gelişmiştir. Yankayaçlar üzerinde yapılan zirkon U-Pb ve biyotit-hornblend Ar-Ar radyometrik yaşları; trakitik kayaçlann 76.80 My, diyabazların 74.26 My ve siyenitlerin ise 71.80-68.60My yaşında olduğunu ortaya koymuştur. Alterasyon zonlarmdaki biyotit-K feldispatlar üzerinde yapılan Ar-Ar radyometrik yaş tayinleri; skapolitli ve manyetit damarcıkları içeren filogopitli kayaçların 74.30 ila 68.64My arasında değişen yaşlara sahip olduğunu göstermektedir. Alterasyon ve cevherleşmelere yan kayaçlık eden orijinal (taze) magmatik kayaçlar ile alterasyon zonlannın yaklaşık aynı radyometrik yaşlarda olması, alterasyon ve cevherleşmenin, Hasançelebi bölgesindeki alkalen magmatizmayla ilişkisi olduğu olasılığını kuvvetlendirmektedir. Ancak, alterasyon ve magmatizma arasındaki zaman-mekan ilişkisi, alterasyon ve cevherleşmelere neden olan akışkanların kökeni hakkında bir yorum yapma konusunda yetersiz kalmaktadır. Eğer magmatik kristallenme ve soğuma sırasında salgılanan magmatik-hidrotermal akışkanlar alterasyon ve cevherleşmeye neden olduysa hem magmatik hem de alterasyon zonlarına ait örneklerin izotop sistematiklerinin de birbirlerine benzemesi gerekir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>