Gülay Sezerer Kuru, Geologist, QP, CPG, EFG, UMREK-CP

Yazar: ygul

Preliminary Findings on Epithermal Au Mineralization of Bayındır, Kaman, Kırşehir, Turkey

The Bayındır epitheımal Au deposit, Kaman, Ku-şehir, Turkey, has historic and active fluorite mining records. The present work aims at understanding of petrographic and alteration clıaracteristics of host rocks and quartz veins, and detennining the microthemometric properties of gold mineralization. Kırşehir metamoıphic rocks, consisting of schist, gneiss, quartzite, marble, and migmatites, form the basement in

Porfiri tip alterasyon zonlarındaki metal zenginleşmelerinin takibinde sıvı kapanım petrografisinden nasıl yararlanılmaktadır?

Çalışma alanı, Doğu Pontitlerin G-D kesiminde yer almaktadır. Bölgedeki KD-GB doğrultulu yapısal zonlarla sınırlanan, Jura-Kretase yaşlı birlikler kuzeyden güneye doğru, Hopa-Borçka zonu, Artvin-Yusufeli zonu, Olur-Tortum zonu ve Erzurum-Kars ofiyolit zonu olmak üzere dört zon olarak gruplandınlmıştır (Konak ve diğ.,2001). Erzurum Oltu ilçesinin yaklaşık 25 km batısındaki, Çamhbel ve inanmış köyleri arasında bulunan flumnış bölgesi, Oltu

Orta-Doğu Anadolu Bölgesinde Çarpışma Sonrası Alkalen Magmatizma Hasançelebi Magmatikleri 61st Geological Congress of Turkey

Hasançelebi demiroksit cevherleşmeleri, alterasyon desenleri, alterasyon ve cevherleşme arasındaki ilişkiler, cevherleşme tipi ve türleri açısından dünyadaki benzerleri gibi demiroksit-bakır-altın (DOBA) tipi bir cevherleşme olarak tanımlanmıştır (Kuşcu ve diğ., 2002; 2003). Bu tip cevherleşmelerde alterasyon ve cevherleşmeye neden olan akışkanların kaynağı her zaman tartışma konusudur. Hasançelebi bölgesindeki cevherleşme ve alterasyon, Geç Kampaniyen-Geç Maastrihtiyen yaşlı diyabaz, trakit

Sıvı Kapanımlar

Sıvı kapanımlarla ilgili ilk çalışmalar 11. yüzyıla kadar dayanmaktadır. 19. yüzyılda ilk defa sıvı kapanımların bileşimlerinin belirlenmesi için analitik çalışmalar yapılmıştır. Sıvı kapanımlarda gözlenen gaz kabarcıklarının sıcaklığın düşmesine bağlı olarak,  mineralin içinde kapanlanan sıvının kısmi büzülmesinin bir sonucu olarak oluştuğunu ortaya koyan ilk teori ortaya atılmıştır. 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren sıvı kapanım çalışmaları birçok

Altın Aramacılığında, Türkiye Çağdaş Platformda Yerini Alacak ve Umrek Raporlama Standart Kodu

Yerbilimleri oldukça zor bilim dallarından birisidir. Örneğin sağlık bilimlerinden bile daha zor olduğunu bilmekteyiz. Tıp fakültesi öğrencileri, üniversite sınavına giren en başarılı öğrencilerden seçilerek alınmaktadır. Başta şu biliniyor ki bu bilim zor ve bu bilimde de insan yetiştirmek için insan üstü çaba gerekir. Ancak, şu da bir gerçektir ki insan doğanın bir parçasıdır. Örneğin, doğada

Yeni Bulgular; Sivas, Ulaş, Soğukpınar Ni Zenginleşmeleri

   Çamözü krom yatağı içerisindeki Soğukpınar Ni zenginleşmeleri ilk defa olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı cevherleşmenin yan kayaçlarının petrografik ve alterasyon petrografi özelliklerini ortaya koymak ve cevher mineralleri ile yankayaçlar arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması ve ekonomikliliğinin belirlenmesidir. Sivas havzasında üç tektonik birim dikkati çekmektedir; Pontid Tektonik Birimi, Kuzey Anadolu Ofiyolitik Kuşağı ve Erken-Geç Kretase yaşlı