TÜRKİYE, KIRŞEHİR-BAYINDIR ESKİ FLUORİT

İŞLETMESİNDE YENİ EPİTERMAL ALTIN OLUŞUMU

Gülay Sezerer Kurua

aTanga Surveyor, Tanzanya, Afrika

(sezererkuru@hotmail.com)

ÖZ

Kırşehir-Bayındır Fluorit cevherleşmesinde, yüksek tenör dağılımları ve büyük rezervlere sahip olması ile dikkati çeken yeni bir altın zenginleşmesi belirlenmiştir. Dolayısıyla bu cevherleşme alanı Türkiye Maden Jeolojisi literatüründe yeni bir bilimsel kayıt oluşturacağı ve aynı zamanda da ekonomik jeolojiye yeni ve farklı bir bakış açışı kazandıracaktır. Çalışma alanı, temelde metamorfik kayaçlar ve bunları kesen magmatik kompleks ve bütün bu birimleri uyumsuzlukla örten genç sedimanter birimlerden oluşmaktadır. Çalışma alanı içinde gözlenen magmatik kompleksi, Üst kretase-Paleosen yaşlı granitoyitler oluşturmaktadır. Bu granitoyitleri, farklı mineralojik, petrografik özellikler sunan, siyenit, alkali-feldispat siyenit, monzonit, monzodiyorit, diyorit, kuvarsdiyorit gibi magmatik kayaçlar oluşturmaktadır (Ketin, 1955; Seymen, 1981). Çalışma alanı içinde gözlenen granitoyitik kayaçlar, tamamen ve/veya çoğunlukla yoğun bir alterasyona maruz kalmışlardır. Granitoyitlerde, gözlenen en önemli alterasyon mineralleri ise farklı cevherleşme evrelerini karekterize eden kuvars, flüorit  oluşumları yaygın kil mineralleşmeleri olarak göze çarpmaktadır. Bu havzada gözlenen farklı renkler ve farklı oluşum evreleri işaret eden fluoritler, bölgedeki değerli element zenginleşmelerine neden olan çözelti sistemleri ile ilişkili bir alterasyon minerallerini ve/veya gang minerallerini oluşturmaktadır. Çalışma alanı içindeki ana cevherleşme altın oluşumları ile tanımlanmaktadır. Değerli element zenginleşmelerine altere olmuş granitoyitlerin içinde dissemine, stockwork, bu kayaçların kırık ve çatlaklarını doldurur şekillerde bulunmaktadır. Ayrıca çok az miktarlarda baz metal sülfür minerallerine de rastlanmıştır. Başka bir deyişle değerli element zenginleşmelerine, farklı kristallenme evrelerinde oluşmuş kuvarslar ve/veya bazende flüorit+kuvarslar eşlik ettiği  gözlenmiştir. Altın zenginleşmesi, yüzey örneklerinde 0,05- ≥6 (ppm) arasındadır. Yapılan sıvı kapanım petrografisi ve mikrotermometrik analizler ile en az yedi farklı kristallenme evresi, hem kuvars hemde flüoritlerde rastlanmıştır. Bu da bölgedeki değerli metal oluşumlarının, birden farklı oluşum evrelerinden itibaren geliştiğini ortaya koymaktadır. Tüm bu çalışmaların sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, Kırşehir-Bayındır flüorit oluşumlarının yüksek oranlarda altın içeriklerine sahip oldukları ve bu altın zenginleşmelerinin hidrotermal- düşük sülfidasyonlu epitermal bir sistemden itibaren oluştuğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fluorite-altın, Kırsehir, hidrotermal, epitermal

 

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı 11-15 Nisan/April 2016 69th Geological Congress of Turkey

Resimler

PDF