UZMANLIK ALANLARIM/ SPECIALIST SUBJECTS


 

 UZMANLIK ALANLARIM/ SPECILAST SUBJECTS 

 

1.Kalitatif-kantitatif analizler; XRD-XRF, ICPMS, AAS yorumlanmasy ve kullanylmasy, Qualytatyve –qualytatyve analsys: xrd-xrf- 

2.Mineralojik-petrografik-petrolojik tanymlamalar; dünyadaki tüm kayaçlaryn ve meteoritlerin tanymlanmasy; sedimanter-magmatik-metamorfik-meteorit gruplarynyn,  Myneralogycal-petrologycal-petrographycal determynatyon of rocks; petrograpgy and petrology for all of rocks types yn world: sedymantary rocks-magmatyc rocks -metamorphyc rocks-ultramafyc-mafyc rocks.

3. Yeni maden yataklarynyn aranmasy ve bulunmu? olan maden yataklarynyn geni?letilebilmesi amacyyla alterasyon mineralojisi-petrografisi, Alteratyon petrography for myneral exploratyon. 

5. Loglama; Maden amaçly, arama ve i?letme syrsynda yapylan sondajlardan elde edilen karot örneklerinin tüm detaylary ile tanymlanmasy (mineralojik-petrogrfaik-jeokimyasal) ve bu logging dosyalarynyn rezerv ve kaynak hesaplamalarynda kullanylmasy., loggyng.  

6. Yüzey ve derin ortam ko?ullaryny temsil eden maden aramacyly?y çaly?malarynda örnek toplama; kayaç-altere kayaç cevher –dere kumu-toprak örneklemesi; çe?itli numunelerin alyndy?y toprak-kayaç profillerinin yapylmasy ve sonuçlandyrylmasy, samples of surface-underground.   

7. Epitermal-hidrotermal-skarn-Ironoxide tip baz metal ve de?erli element yataklary ve di?er, Epiterhmal –porphyr-skarn-ironoxide base metal precious; Au-Pt group, Ag) etc.,   

8. Jeokimyasal amaçly örnek alymy ve analizlerin yorumlanmasy, evalution of the geochemycal analysys. 

9. Kanada, güney afrika vb. ulke borsalraynyn tanydy?y jorc vb. codlara uygun özelliklerde uluslarasy maden jeoloji raporlama-fizibilite rapor hazyrlamasy, the makyng ore geology reports at ynternatyonal code such as jorc et.,  

10. Jeokimyasal prospeksiyon , ön etüt ve detayly etütler de uygulanmasy, geochemycal prospectyon. 

 11. Cevher minerallerinin cevher mikroskobisi ile tanymlanmasy ve cevher minerallerin olu?um syrasynyn bunlarynyn tane boyutlarynyn belirlenmesi, kenetlenme derecelerinin belirlenmesi cevher zenginle?tirme prosesleri için gerekli tüm verilerin tanymlanmasy, ore mycroscopy for ore mineral identifacion, paragenesis, syie of mineral and other analysis. 

12. fluyd ynclusyon studyes for myneral exploratyon and determynatyon formatyon condytyons of myneral deposyt. 

13.Jeoloji-maden jeolojisi haritalamasy yeralty haritalarynyn olu?turulmasy, uydu ve hava foto?raflary ile harita olu?turma, The geological mappyng by ymage landsat and ayr photos , fyeld study and geologycal mappyng scale of 1/25 000.  

14.myneralogycal-petrologycal-petrographycal determynatyon of rocks, determynatyon of ore mynerals by wyth ore mycroscopy. 

15- Rezerv , Kaynak geli?tirme ,  the development of reservoirs and sources. (JORC, SAMREC etc.,).

 

 


Resimler

PDF